Efektyvi energija Jūsų namams
Titulinis 
Naujienos

Naujienos

ĮSAKYMAS DĖL UAB KAUNO TERMOFIKACIJOS ELEKTRINĖS ŠILUMOS GAMYBOS KAINOS DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMO 2011 m. lapkričio 25d. Nr. I-G-11-25

2011-11-25

 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KAUNO TERMOFIKACIJOS ELEKTRINĖ GENERALINIS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL UAB KAUNO TERMOFIKACIJOS ELEKTRINĖS  ŠILUMOS GAMYBOS KAINOS  DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMO
2011 m.   lapkričio 25d. Nr. I-G-11-25
Kaunas
 
Vykdydamas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau vadinama – Komisija) 2010 m. lapkričio 22d. Nr.O3-288   imperatyvų nurodymą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 6 dalimi, 37 straipsnio 6 dalimi ir 10 dalies 1 punktu, UAB Kauno termofikacijos elektrinės (toliau  vadinama - Bendrovė) įstatų 6.52 punktu, 2009 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 15, 22, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XI-250 4 straipsnio 11 dalimi ir 5 straipsnio 3 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96,  n u s p r e n d ž i a:
 
I.Perskaičiuoti galiojančias Bendrovės šilumos gamybos kainų dedamąsias,    vienašališkai nustatytas  Komisijos 2010m. lapkričio 22d.  nutarimu Nr. O3-288, ir nuo 2012-01-01 nustatyti šilumos gamybos kainos dedamąsias (be PVM):
1.      šilumos gamybos kainas:
1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarę, išreiškiamą formule – 2,02 + Tg nš kd;
1.1.1.      vienanarės kainos pastoviąją dedamąją –  2,02 ct/kWh;
1.2.1.  vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tg nš kd, ct/kWh.
 
2.      Dedamosios Tg nš kd formulė:
 
Eil. Nr.
Dedamoji
Formulė
1.
Šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos kintamoji dedamoji, ct/kWh
Tg nš kd  = 0,53 + (186300 x Td )  / (1527,00 x 10000) +0,50
Žymėjimai:
T – gamtinių dujų kaina (Lt/1000 nm3);
Kuro kaina, taikoma šilumos kainos skaičiavimuose, nustatoma pagal Šilumos kainų nustatymo metodikos 121, 122 punktų reikalavimus.
 
Vadovaujantis Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 118 punktu, patirtos, bet nepadengtos sąnaudos,  (7574 tūkst. Lt), susidariusios už laikotarpį nuo 2010-04-01 iki 2011-09-01 dėl kuro faktinių kainų ir nustatant šilumos kainas įskaičiuotų kainų skirtumo, ir paskirstytos 12 mėnesių laikotarpiui – (+0,50 ct/kWh), - taikoma nustatant šilumos kainas laikotarpiui nuo 2012-01-01  iki 2012-12-31.
 
II.     Šį įsakymą paskelbti viešai Bendrovės tinklalapyje internete bei informuoti Komisiją.
 
            Pastaba: Bendrovė bei jos akcininkai toliau laikosi teisiškai pagrįstos pozicijos, kad privaloma šilumos gamybos kainodara Bendrovės atžvilgiu negali būti taikoma, ir pasilieka su tuo susijusias bei iš to išplaukiančias teises ginčyti privalomos šilumos gamybos kainodaros taikymo teisėtumą ir pagrįstumą, reikšti reikalavimus dėl žalos atlyginimo bei kitus susijusius reikalavimus.
 
 
 
Generalinis direktorius                                               Antanas Pranculis

Visos naujienospartneriai