Efektyvi energija Jūsų namams
Titulinis 
Naujienos

Naujienos

ĮSAKYMAS DĖL UAB KAUNO TERMOFIKACIJOS ELEKTRINĖS ŠILUMOS GAMYBOS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO

2013-05-31

 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KAUNO TERMOFIKACIJOS ELEKTRINĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS

 
ĮSAKYMAS
DĖL UAB KAUNO TERMOFIKACIJOS ELEKTRINĖS  ŠILUMOSGAMYBOS KAINOS  DEDAMŲJŲ NUSTATYMO
 
2013 m.  gegužės  31 d. Nr. I-G-13-11
Kaunas
 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo ( Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402) 32 straipsnio 12 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 ( Žin., 2009, Nr. 92-3959), UAB Kauno termofikacijos elektrinės (toliau - Bendrovė) įstatų 5.8. punktu, n u s p r e n d ž i u:
I.      Nustatyti Bendrovės šilumos gamybos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams:
1.   šilumos termofikaciniu vandeniu, parduodamos AB „Kauno energija“, gamybos kainas:
1.1. šilumos termofikaciniu vandeniu gamybos savo šaltinyje vienanarės, išreiškiamos formule 1,07+ Tg nš kd dedamąsias:
1.1.1.vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,07 ct/kWh;
1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tg nš kd, ct/ kWh;
1.2. kintamosios dedamosios  Tg nš kd formulę:
Dedamoji
Formulė
Šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos kintamoji dedamoji
Tg nš kd = 0,65 + (162988,5 x Td ) / (1358,3 x 10000)
čia:
T – gamtinių dujų kaina (Lt/tūkst.  m3);
Kuro kainos, taikomos šilumos kainos skaičiavimuose, nustatomos pagal Šilumos kainų nustatymo metodikos 121 punkto reikalavimus.
1.3 rezervinės galios (400400 kW) užtikrinimo paslaugos kainą (mėnesio užmokestį) – 2,52 Lt/mėn./kW (1009008 Lt per mėnesį);
2.   šilumos garu gamybos kainas:
2.1. šilumos garu gamybos savo šaltinyje vienanarės, išreiškiamos formule
 2,91+ Tg nš kd dedamąsias:
2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 2,91 ct/ kWh;
2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tg nš kd, ct/ kWh;
2.2. kintamosios dedamosios Tg nš kd formulė:
Dedamoji
Formulė
Šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos kintamoji dedamoji
Tg nš kd = 0,88 + (14987,6 x Td ) / (106,0 x 10000)
čia:
Td – gamtinių dujų kaina (Lt/ tūkst. m3);
Kuro kainos, taikomos šilumos kainos skaičiavimuose, nustatomos pagal Šilumos kainų nustatymo metodikos 121 punkto reikalavimus.
3.   Paskirstyti 12 mėnesių laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu 
(2011 m. rugsėjo 1 d. – 2012 m. gruodžio 31 d.) patirtas 5172,4 tūkst. Lt nepadengtas kuro sąnaudas, susidariusias dėl kuro faktinių bei nustatant šilumos kainas įvertintų kuro kainų skirtumo, didinant šilumos kainą 0,35 ct/ kWh.
4.   Panaikinti 2011 m. lapkričio 25d. įsakymą Nr. I-G-11-25.
II.   Šį įsakymą paskelbti viešai Bendrovės tinklalapyje internete bei informuoti Komisiją.
 
 
 
Generalinis direktorius                                                                       Evaldas 

Visos naujienospartneriai